22 December 2023

รับรางวัลดีเด่นด้านแรงงานและความปลอดภัย

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2566 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ในงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ( Ratchaburi Labour Management Excellence Award 2023 ) วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี