เราคือหนึ่งในกลุ่มบริษัทยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นนําของประเทศ โดยดําเนินการอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ครอบคลุมด้วยผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่, ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์ยาสําหรับสัตว์, เครื่องสําอาง, ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร, และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ และเพียบพร้อมด้วย การวิจัยพัฒนา การผลิตตามมาตรฐานสากล ทีมขายและทีมการตลาด คลังสินค้า และศูนย์กระจาย ผลิตภัณฑ์ที่คล่องตัว

ดูเพิ่มเติม

จุดมุ่งหมาย

เราดูแลครอบครัวคนไทยมา ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ด้วยจุดมุ่งหมาย สูงสุด คือสร้างสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยืนยาวให้กับประชาชนทุกภาคส่วน
บริษัทดําเนินกิจการภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม และมุ่งหมายรับผิดชอบต่อ ผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน ชุมชน ผู้ถือหุ้น และสิ่งแวดล้อม
ดูเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง บริษัทให้ความสําคัญกับการกําหนด นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ
ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงในระยะยาวตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบในมิติดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนจุดประสงค์สูงสุดของบริษัท
ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานกับ BLC

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผสมผสานอย่างลงตัวของความหลากหลายในการทํางานเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และความเจริญอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

ดูเพิ่มเติม