ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2567

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

รายได้รวม

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ล้านบาท

เอกสารล่าสุด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 48/1 ถนนหนองแช่เสา หมู่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000