บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกด้าน ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสรุปได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมตามจรรยาบรรณ กฎหมาย และการแข่งขันอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อวางหลักการดำเนินกิจการให้พนักงานทุกคน ยึดถือโดยทั่วกัน อีกทั้งบริษัทมีโครงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีการบริหารกิจการของบริษัท บนพื้นฐานความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ ยึดมั่นในหลักเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนและของขวัญกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือภาคเอกชนโดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอก ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจกานี้ ยังมีกลไกการคุ้มครองและเยียวยา โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชม และสังคม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องทุกข์หรือร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ อันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการแก้ไขและเยียวยาตามสมควร ทั้งนี้เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัท และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

เคารพสิทธิของพนักงาน

ตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม

รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน

โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่พนักงาน

จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ

สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด

ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี

สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์

หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติหรือการทุจริตในองค์กร และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อดำเนินกิจการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค/ลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้บริโภค/ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ทั้งนี้บริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทดังนี้

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ

และให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค/ลูกค้าเพื่อให้ผู้บริโภค/ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายมีคุณภาพ มาตรฐาน และตรงความต้องการ

บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม

ให้ผู้บริโภค/ ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ผู้บริโภค/ ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์

เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับผู้บริโภค/ลูกค้า รวมถึงการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค/ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้บริโภค/ลูกค้าไว้เป็นความลับ

และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบหรือเกิดผลเสียกับบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินกิจการและควบคุมให้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทนําเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการประกอบกิจการของบริษัท

การดำเนินงานของบริษัทต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการป้องกันมลพิษจัดการของเสียและบำบัดน้ำเสียนอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญต่อการลดก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ด้วยการลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้พนักงานทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดปริมาณกระดาษ รวมถึงการกำจัดของเหลือหรือขยะอย่างถูกวิธี

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าดำเนินกิจการตามควรแก่กรณีรวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมด้วย

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทมุ่งประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย และจะเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวออกไปรวมถึงในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)