เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างผลประกอบการอันเป็นเลิศ และคุณค่าให้แก่ทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัท สามารถก้าวข้ามความท้าทาย และปัจจัยเสี่ยงในระยะยาว ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบในมิติดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนจุดประสงค์ของบริษัทที่ต้องการ “สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่วางใจได้ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน”