จุดประสงค์

Trusted solutions for
Lifelong Well-being
ปรัชญา
คุณภาพ คือ คุณค่าแห่งชีวิต
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการคิดค้นนวัตกรรม เป็นธุรกิจธรรมาภิบาล บูรณาการภูมิปัญญาไทย สร้างคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภค
ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบต่อ ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน ชุมชน ผู้ถือหุ้น และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

ส่งเสริมการคิดค้นการสร้างนวัตกรรม และนำระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ มาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ความต้องการของลูกค้า และความรับผิดชอบต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

S
Social + Environmental Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
M
Morality
มีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฏระเบียบ จริยธรรมและมาตรฐานต่างๆ
I
Innovation
พร้อมพัฒนานวัตกรรม สรรสร้างความคิดและแนวปฏิบัติใหม่ๆ
L
Loyalty
รักษาความซื่อสัตย์และความปรารถนาดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
E
Excellent Performance
เล็งผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด