ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ เช่น สุกร สัตว์ปีก โคเนื้อ โคนม และสัตว์น้ำ เป็นต้น

ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นในฟาร์มปศุสัตว์

จุดเด่นธุรกิจ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นและร่วมมือระหว่างสัตวแพทย์ และเภสัชกร เพื่อมุ่งเน้นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัย พัฒนาและทดลองเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในการรักษาโรคติดเชื้อในสัตว์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

กระบวนการเพื่อได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อการใช้อย่างปลอดภัย

1. การวิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยต่อ สัตว์ คน และ สิ่งแวดล้อม

2. การผลิตที่ได้คุณภาพ โดยที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกรายการได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผลิตตามมาตรฐานของอย. มีการใส่ใจในการคัดเลือกสารตั้งต้นที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และมีการแสดงผลการวิเคราะห์รับรองมาตรฐานคุณภาพ COA (Certificate of Analysis) ทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

3. การพัฒนาโปรแกรมการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อการใช้อย่างถูกวิธีทางสัตวแพทย์ มีระยะเวลาหยุดยาอย่างถูกต้อง ทำให้สุขภาพของปศุสัตว์มีความสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีสารตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ นม และ ไข่

4. การสร้างความสัมพันธ์และประสานงานที่ดี กับทั้งคู่ค้า (distributors) และลูกค้า (users and เกษตรกร) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำพร้อมคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการได้ตรงตามความต้องการ ด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และสู่ผู้บริโภคในที่สุด

ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเป็นการบำบัดรักษาโรคที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ทำให้ปศุสัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ยกระดับประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร และส่งเสริมการผลิตอาหารจากสัตว์ที่มีคุณภาพดี และปลอดสารตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร

กลุ่มธุรกิจย่อย

กลุ่มเวชภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ
เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไมโครพลาสมา
กลุ่มเวชภัณฑ์สารเสริม
บำรุงร่างกาย ลดอาการเครียด เพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต
กลุ่มเวชภัณฑ์ยา
เพื่อป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อบิด โปรโตซัวในสุกร และสัตว์ปีก
กลุ่มเวชภัณฑ์ยา
เพื่อป้องกันและกำจัดพยาธิในปศุสัตว์
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในทางปศุสัตว์
(อยู่ระหว่างการจัดหาวัตถุดิบการผลิต)
กลุ่มสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์

ช่องทางการจำหน่ายและให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านการจัดจำหน่ายโดยบริษัทออคต้าเมมโมเรียล จำกัด (distributor ทีมงานสัตวแพทย์และสัตวบาล) พันธมิตรทางธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการตลาด ผนวกกับความรู้ทางด้านสัตวแพทย์และเทคนิควิชาการเลี้ยงปศุสัตว์สมัยใหม่ โดยทำงานร่วมกันกับบริษัท บางกอก เมดิก้า จำกัดในการเสนอผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ยา สารเสริมอาหาร และบริการ ให้แก่ลูกค้าดังนี้

ฟาร์มอิสระ

ฟาร์มขนาดเล็ก, ฟาร์มขนาดกลาง และ ฟาร์มขนาดใหญ่

Contract ฟาร์ม
ฟาร์มครบวงจร (Integrated Farming)
ร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์

ยาและสารเสริมสำหรับสัตว์

ธุรกิจส่งออก