01 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
19 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
01 มีนาคม 2567
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
29 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล และกำหนดวันและวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
29 มกราคม 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
25 ธันวาคม 2566
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม