กลุ่มบริษัทยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ครอบคลุม
บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอื่น ๆ (เครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย) โดยเป็นการจำหน่ายแบบผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (B2B) ให้กับลูกค้าร้านขายยา โรงพยาบาลรัฐและเอกชน บริษัทเอกชน ร้านค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง (B2C) โดยการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ BKD Viva Healthy at Home โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา

ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์

กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ

เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ