ผลการดำเนินงานประจำปี 2566

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

รายได้รวม

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม 1,059.20 1,078.80 1,212.60 2,240.30
หนี้สินรวม 925.00 871.90 931.10 644.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 134.10 206.80 281.50 1,595.30
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 125.40 198.30 268.30 1,575.60
รายได้รวม 1,108.90 1,116.20 1,242.00 1,417.20
ค่าใช้จ่ายรวม 522.70 494.80 574.80 651.30
กำไรขั้นต้น 564.70 575.80 704.50 802.10
กำไรจากการดำเนินงาน 45.60 88.90 172.90 200.20
กำไรสุทธิ 13.70 51.10 129.70 150.80
ต้นทุนขาย 540.60 532.50 537.50 615.10
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 13.70 88.70 128.70 148.20
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 1.30 4.70 10.70 6.70
ROE (%) 10.20 14.70 46.10 9.50
Net Profit Margin (%) 1.20 4.70 10.00 10.60

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทสินค้า 2563 2564 2565 2566
ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ 736.50 764.50 922.20 1,075.50
เครื่องสำอาง 170.60 152.00 159.50 148.80
ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ 87.30 79.50 18.30 7.60
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 66.90 69.70 91.30 106.40
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 27.00 28.50 33.50 49.10
อื่นๆ 16.90 14.10 13.80 18.80
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,105.30 1,108.30 1,238.50 1,406.20