ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
อ่านเพิ่มเติม
ภก.ศุภชัย สายบัว
ภก.ศุภชัย สายบัว
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ (COO)
อ่านเพิ่มเติม
ภก.สมชัย พิสพหุธาร
ภก.สมชัย พิสพหุธาร
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน (CFO)
อ่านเพิ่มเติม
ภก.อลงกรณ์ ลีละอุปธิกานต์
ภก.อลงกรณ์ ลีละอุปธิกานต์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
ภก.วงศธร งามเอนก
ภก.วงศธร งามเอนก
ผู้อำนวยการงานสนับสนุน
อ่านเพิ่มเติม
นายราเชนทร์ สิทธิแสง
นายราเชนทร์ สิทธิแสง
ผู้อำนวยการสายงานผลิต
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวอนุพร ภัทธราวาณิชกุล
นางสาวอนุพร ภัทธราวาณิชกุล
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
ภญ.วรนุช คงสุภาพศิริ
ภญ.วรนุช คงสุภาพศิริ
ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวพีรญา ชาญแพทย์
นางสาวพีรญา ชาญแพทย์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
นายปกรณ์ ทองแคล้ว
นายปกรณ์ ทองแคล้ว
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม