บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานในอนาคต

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันจ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) รอบผลประกอบการ
28/02/67 10/04/67 30/04/67 เงินสด 0.07 01/01/66 - 31/12/66
14/08/66 28/08/66 14/09/66 เงินสด 0.03 01/01/66 - 30/06/66