กิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท มีดังนี้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัท จะทำการประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความพึงพอใจ การประชุม หรือช่องทางการมีส่วนร่วมอื่นๆ เพื่อให้ทราบผลกระทบและประเด็นที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านบวกและลบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน และยั่งยืน