ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567 ประเภท : XD

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 14 มี.ค. 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) ร้อยละ
1 นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ 134,250,000 22.38
2 น.ส. สุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ 94,500,000 15.75
3 นายสมชัย พิสพหุธาร 90,000,000 15.00
4 นายพงษ์พันธ์ ปอแก้ว 36,000,000 6.00
5 นายพลเทพ เสาร์แก้ว 22,500,000 3.75
6 นายศุภชัย สายบัว 22,500,000 3.75
7 นางสุภา เลิศวิลัยวิทยา 17,650,000 2.94
8 นายธงชัย พานทอง 11,250,000 1.88
9 นายปรัชญา วีระชาติธวัชชัย 5,825,400 0.97
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,271,582 0.88