การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 11 เมษายน 2567)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายงานประจำปี 2566
แบบฟอร์มขอรับ 56-1 One Report แบบรูปเล่มรายงาน
คำชี้แจงเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
การส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แจ้งการจ่ายเงินปันผล
แจ้งการจ่ายเงินปันผล