ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
อ่านเพิ่มเติม
ภก.ศุภชัย สายบัว
ภก.ศุภชัย สายบัว
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ (COO)
อ่านเพิ่มเติม
ภก.สมชัย พิสพหุธาร
ภก.สมชัย พิสพหุธาร
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน (CFO)
อ่านเพิ่มเติม
ภก.วรเทพ ก่อกิจพูนผล
ภก.วรเทพ ก่อกิจพูนผล
กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธนาดล รักษาพล
ดร.ธนาดล รักษาพล
กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์
นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
อ่านเพิ่มเติม