ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพร ซึ่งสามารถหาวัตถุดิบได้จากภายในประเทศมาผลิตตามมาตรฐานสากลเป็นยาสมุนไพร

ในรูปแบบ ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง ยานํ้า ครีม และเจล สําหรับการรักษาโรคไม่เรื้อรัง อาทิ กลุ่มยาที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากยาแผนปัจจุบัน ผลิตและจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เช่น พริก ไพล กระชายดํา ว่านหางจระเข้ เป็นต้น

ความเป็นมาธุรกิจ

กระแสนิยมดูแลรักษาสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สมุนไพรกลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบจากธรรมชาติที่แวดวงธุรกิจสุขภาพ (Health and Wellness) ทั่วโลกกำลังต้องการ

ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทั้งด้านวัตถุดิบ องค์ความรู้ และคุณประโยชน์ของส่วนผสมในพืชสมุนไพรที่ดี มีการยกระดับให้ยาสมุนไพรอยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยเป็นยาแคปซูล หรือยาเม็ด สามารถสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมยาสมุนไพรไทยให้เติบโตต่อไป

อย่างไรก็ตาม การใช้ยาสมุนไพรยังได้รับการยอมรับไม่มากนักเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากขาดการวิจัยพัฒนาปริมาณสารสำคัญออกฤทธิ์ทางยาในสมุนไพรให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน และขาดผลพิสูจน์ทางคลินิกในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

บริษัทได้จัดตั้ง BLC Research Center ขึ้นมาเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเป็นการรักษาทางเลือกควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยพัฒนาในประเทศ เพื่อศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยหลายชนิด รวมทั้งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

2. สกัดพืชสมุนไพรเป็นสารสกัดมาตรฐาน เพื่อให้มีระดับของสารออกฤทธิ์ที่สำคัญเท่ากันในทุกๆหน่วยยาเพื่อประสิทธิผลที่ดี และความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

3. พัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP PIC/S) และมีการแสดงผลการวิเคราะห์รับรองมาตรฐานคุณภาพ COA (Certificate of Analysis) ทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

4. ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อให้ได้ผลพิสูจน์ด้านประสิทธิผลในการรักษา และความปลอดภัย ผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ และถูกนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่มีความหลากหลายในรูปแบบ และคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำทั่วประเทศ

เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืน

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรธรรมชาติ เป็นทางเลือกในการรักษา ช่วยลดการใช้และนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ สร้างความมั่งคั่งและมั่งคงทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ภาคการเกษตรการวิจัยพัฒนา การผลิต จนถึงการตลาดและจำหน่าย สำหรับตลาดในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรกลุ่มเจลพริก:
ด้วยสารสกัดจากพริกเพื่อบรรเทาอาการปวด โดยมีสารออกฤทธิ์ทางยาคือ capsaicin ซี่งเป็นสารสกัดธรรมชาติจากพริกพันธุ์ยอดสนเข็ม 80 โดยสาร capsaicin ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ทั่วโลกในการบรรเทาอาการปวดข้อ เข่า กระดูก และอาการปวดปลายประสาท
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสารสกัดกระชายดำ:
ด้วยสารสกัด Kachaflavone ช่วยบำรุงร่างกาย จากต้นกระชายดำที่สามารถปลูกได้เฉพาะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตภัณฑ์กระชายดำเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ (Product Champion) สำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ยาครีมนวดไพล:
ด้วยน้ำมันไพลสกัด 14% เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยไพลเป็นสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร มีฤทธิ์ลดการอักเสบ แก้เคล็ดขัดยอก และบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

ช่องทางการจำหน่าย

เช่นเดียวกับกลุ่มยาแผนปัจจุบัน

อาทิเช่น

โรงพยาบาลรัฐบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, สภากาชาดไทย, สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

โรงพยาบาลเอกชน

ทั้งโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป และกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่

คลีนิค

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และคลินิกแพทย์เฉพาะทาง อาทิเช่น กระดูกและข้อ

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป และ Chain Store

ธุรกิจส่งออก