บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BLC”)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 โดยเภสัชกร 3 ท่าน คือ ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ภก.ศุภชัย สายบัว และภก.สมชัย พิสพหุธาร เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ ด้วยความตั้งใจให้คนไทยเข้าถึงยาคุณภาพดี มีความมั่นคงทางด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

กว่า 30 ปี บริษัทเจริญเติบโตเรื่อยมาเป็นกลุ่มบริษัทยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ครอบคลุม ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่, ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ โดยดำเนินการอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพียบพร้อมด้วยการวิจัยพัฒนา การผลิตตามมาตรฐานสากล ทีมขายและทีมการตลาด คลังสินค้า และศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ที่คล่องตัว

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจให้มีความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรม จึงได้ก่อตั้งศูนย์วิจัย BLC ขึ้นเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในด้านการผลิต บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและการจัดการในหลายด้าน อาทิ GMP PIC/S, ISO/IEC17025, ISO22000 GHP (Good Hygiene Practices), HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System), ISO14001 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้ประสิทธิผลการรักษา และความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากธุรกิจยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพร ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในประเทศและเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ทางสุขภาพ โดยนำมาผสานกับความรู้เทคโนโลยีเภสัชกรรมสมัยใหม่ มีการวิจัยพัฒนาสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน ผ่านการผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และการทำการศึกษาทางคลินิกเพื่อให้ได้ผลพิสูจน์ทางการแพทย์ จนเป็นที่ยอมรับเป็นทางเลือกในการรักษาควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ ระบบธรรมาภิบาลที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสังคม

เราดูแลครอบครัวคนไทยมาตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุด คือสร้างสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยืนยาวให้กับประชาชนทุกภาคส่วน

ภาพรวมและ
จุดเด่นของบริษัท
บริษัทในเครือ
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ครอบคลุม
พนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย์
มาตรฐาน
การผลิตสากลที่ผ่านการรับรอง
+
โรงพยาบาลและร้านยาที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่าย
+ พันธมิตร
ทางธุรกิจในต่างประเทศ
Mw
กำลังการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ต่อเดือน เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานสะอาด
+ ปี
แห่งการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
+ ล้าน
ยูนิตยาของบริษัทที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ต่อปี

จุดเด่นของบริษัท

บริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร

ครอบคลุม การวิจัยพัฒนา การผลิต การขายและการตลาด การจัดจำหน่ายและการส่งออก

ประสบการณ์และวิสัยทัศน์

ของผู้บริหาร

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสุขภาพ
มาตรฐานคุณภาพการผลิตชั้นนำ

และศักยภาพการขยายตัวของการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมสมุนไพรไทย

จากสารสกัดมาตรฐานที่มาจากการวิจัยเชิงลึกและมีแผนพิสูจน์ทางการแพทย์ นำโดยเจลพริก ครีมนวดไพล และสารสกัดกระชายดำ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ

ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

BLC Research Center

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทีมขายและการตลาดที่แข็งแกร่ง

ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุม

พันธมิตรที่แข็งแกร่ง

1. หน่วยงานวิจัยพัฒนา เพื่อนำผลงานวิจัย ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

2. คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ

3. ลูกค้าในช่องทางการจำหน่ายในรพ.และร้านขายยา

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

โปร่งใส และ ตรวจสอบได้

หลักธรรมาภิบาล

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสังคม

สร้างความมั่นคงทางสุขภาพคนไทย และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ราคาเข้าถึงได้ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนการเติบโตทุกภาคส่วน