01 กุมภาพันธ์ 2567

‘BLC’ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการอุตสาหกรรมจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) พร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบกิจการโรงงานและการส่งเสริมการลงทุน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน